Hyppää sisältöön

Murtumat kuriin!

Osteoporoosin yhteiskunnallinen taakka (Scope ’21)

 • Osteoporoosia sairastaa 336 000 suomalaista
 • Koko väestöstämme 5,7 % sairastaa osteoporoosia
 • 44 % 65 vuotta täyttäneistä on pienentynyt luuntiheys
 • Osteoporoosiperäisiä murtumia tulee 45 000 vuodessa
  • Osteoporoosiperäisiä murtumia tulee 124 päivittäin
  • Lonkkamurtumia tulee 7 000 vuodessa = lähes 1 joka tunti
Infografiikkana kuvattu vuoden 2019 osteoporoosia sairastavien tilanne Suomessa: sairastavia yhteensä 336 000, heistä 79,4% naisia ja 20,6% miehiä.
Kuva: International Osteoporosis Foundation / ScoreCard for OsteoPorosis in Europe)

Osteoporoosi aiheuttaa Suomessa 611 milj. € kustannukset/v.

 • 407 milj. murtumien suorina kustannuksina
 • 191 milj. osteoporoosin aiheuttamista vammautumisista
 • 14 milj. osteoporoosin lääkehoitoon

Lisäksi osteoporoosi aiheuttaa suuria inhimillisiä kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä ja lyhentää elinikää. Hoitamaton osteoporoosi lisää merkittävästi uuden murtuman riskiä sekä hoidon ja hoivan tarvetta.

Suomessa tutkimuksen mukaan *) vain 20 % osteoporoosia sairastavista naisista on lääkehoidon piirissä.

Väestön ikääntyessä osteoporoosi ja kaatumistapaturmat lisääntyvät. Reilun kymmenen vuoden kuluttua osteoporoosiperäisten murtumien määrä voi nousta 60 000 vuodessa (33 %).

Kuva: International Osteoporosis Foundation / ScoreCard for OsteoPorosis in Europe)

Tavoitteena: vähennetään murtumien määrää

Miten?

 • Osteoporoosin hoitoketju kaikille alueille
 • Osteoporoosi Käypä hoito -suositus käyttöön
 • Hoitosuunnitelmat käyttöön
 • Seulotaan murtuman saaneet
 • Tuetaan osteoporoosia sairastavia omahoidossa
 • Lisätään perusterveydenhuollon lääkäreiden osteoporoosiosaamista

Uusilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus tehdä yhteiskunnan kannalta järkeviä päätöksiä. Ne päätökset koskettavat satojen tuhansien suomalaisten elämää: osteoporoosin hyvä hoito, jotta murtumien määrä vähenee. Samalla tuetaan väestön toimintakykyä ja vähennetään hoidon ja hoivan tarvetta pitkällä tähtäimellä.

Osteoporoosin hoitoketju kaikille alueille

Osteoporoosi on pitkäaikaissairaus, joka edellyttää pitkäjänteistä hoitoa. Diagnoosin saaminen ei riitä, vaan tarvitaan koko hoitoketju, jotta hoito toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, potilaan ja hoitohenkilöstön yhteistyöllä. Tällä hetkellä vain murto-osalla sairaanhoitopiireistä on osteoporoosin ja/tai matalaenergisten murtumien hoitoketju, jota päivitetään säännöllisesti ja johon liittyy henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Osteoporoosin Käypä hoito -suositus käyttöön

Kansalliset hoitosuositukset perustuvat tutkittuun tietoon ja riittävään näyttöön. Niiden avulla voidaan toteuttaa hyvä hoito luotettavasti, laadukkaasti ja taloudellisesti järkevästi. Osteoporoosin hoitosuosituksen tulee olla lähtökohtana osteoporoosin hoitoketjuissa, jolloin turvataan hoidon laatu.

Hoitosuunnitelmat käyttöön

Hoitosuunnitelma on potilaan hoidon perusta, josta ilmenee potilaan terveydentila, suunnitelma tulevasta hoidosta ja hoidon tavoitteet, seuranta ja arviointi, työnjako sekä toteutusaikataulu. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan kanssa. Hoitosuunnitelman avulla tuetaan potilasta ymmärtämään oma sairautensa sekä tuetaan häntä omahoidon toteuttamisessa. Tämä on erityisen tärkeää pitkäaikaissairauksien hoidossa.

Seulotaan murtuman saaneet

Osteoporoosi on hitaasti etenevä sairaus, jonka ensimmäinen merkki on yleensä arjen tilanteessa tullut murtuma. Mikäli osteoporoosin hoitoa ei murtuman hoidon yhteydessä aloiteta, on seuraavan murtuman riski moninkertainen osteoporoosin edetessä. Onkin tärkeää, että terveydenhuolto etsii murtuman saaneiden joukosta pienenergiaisen murtuman saaneet. Heidän osaltaan on tärkeää käynnistää jatkotoimenpiteet mahdollisen osteoporoosin löytämiseksi ja hoidon aloittamiseksi.

Tuetaan osteoporoosia sairastavia omahoidossa

Osteoporoosin hoidon toteuttaa käytännössä osteoporoosia sairastava itse, omassa arjessaan. Koska osteoporoosi on pitkäaikaissairaus ja edellyttää pitkäjänteistä itsensä hoitamista, on tärkeää, että hoitohenkilöstö tukee potilasta omahoidossa. Potilaan tulee tietää, mitkä tekijät ovat keskeisiä hänen omahoitonsa kannalta, miten omahoito toteutetaan osana arkea ja mistä saa lisää tietoa ja tukea tarvittaessa. Myös omahoidon toteutuksen seuranta on olennaista.

Lisätään perusterveydenhuollon lääkäreiden osteoporoosiosaamista

Osteoporoosi on kansansairaus, jota sairastavat sadat tuhannet suomalaiset. Pääosa osteoporoosia sairastavista on perusterveydenhuollon asiakkaita. Perusterveydenhuollon lääkäreiden osteoporoosiin liittyvä osaamisen ylläpito ja kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotta turhien murtumien määrää voidaan vähentää osaavasti ja päivitetyllä ammattitaidolla.

Piirretty stetoskooppi.

Lähteet

Tulevaisuudessa alueiden ja kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä mitataan hyte-kertoimen avulla. Yhtenä kuudesta kuntien tulosindikaattorista ovat kaatumishoitojaksot ja yhtenä viidestä alueiden tulosindikaattorista ovat lonkkamurtumat. Kaatumistapaturmia ja lonkkamurtumia voidaan vähentää hyvällä osteoporoosin hoidolla.

Jaa somessa: