Hyppää sisältöön

Luustoammattilaisten verkosto

Rekisterinpitäjä

Suomen Luustoliitto ry
Köydenpunojankatu 8
00180 Helsinki
Y-tunnus: 1928351–4
toimisto@luustoliitto.fi
050 539 1441

Suomen Luustoliitto ry (jäljempänä Luustoliitto) on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto pitää rekisteriä keräämistään henkilötiedoista.

Palveluiden käyttäminen edellyttää tietosuojakäytäntöjemme hyväksymistä. Rekisteröity voi kuulua yhteen tai useampaan rekisteriin.

Tietosuojavastaava

Ansa Holm
Toiminnanjohtaja
tietosuoja@luustoliitto.fi
050 303 8129

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pakollisia tietoja ovat vain ne, jotka ovat palvelun käytön edellytys. Osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Joidenkin Luustoliiton tarjoamien verkossa tapahtuvien palveluiden ja sovellutusten käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun tai sovelluksen käyttäjäksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn antama suostumus. Rekisterin käyttötarkoituksena on Luustoliiton koordinoiman Luustoammattilaisten verkoston toiminnan ja viestinnän toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Koulutus
  • Tehtävänimike
  • Toimipaikka
  • Työnantajasektori
  • Muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot työtehtäviin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen säilytysaika

Liittymislomakkeella ilmoitetut tiedot poistetaan henkilön erotessa verkoston jäsenyydestä. Mikäli verkoston jäsen liittyy verkoston Teams-keskusteluun, sovellukseen kirjautumisessa käytetty sähköpostiosoite sekä henkilön lähettämät viestit tallentuvat keskusteluhistoriaan. Keskusteluhistoria säilytetään niin kauan, kuin Teams-keskustelu on verkoston käytössä.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: tietosuoja.fi ja tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Köydenpunojankatu 8 G
00180 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti.

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Jaa somessa: