Hyppää sisältöön

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari

Sairaanhoitajat Heini Grönroos ja Paula Sirmola työskentelevät Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin ortopedisellä kuntoutusosastolla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Kuntoutusosastolla hoidetaan mm. lonkka -ja nikamamurtumapotilaita sekä suunnitellusti leikattuja tekonivelpotilaita. Grönroosin ja Sirmolan tavoitteena luustohoitajan täydennyskoulutuksen aikana oli edistää ja kehittää alueella käytössä olevaa suurentuneessa murtuman riskissä olevien potilaiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspolkua oman toimipaikkansa osalta. Heidän tavoitteenaan kehittämistyössä oli luoda kuntoutusosastolle systemaattinen ja yhdenmukainen osteoporoosin tunnistamisen ja hoidon toimintatapa, jonka tärkeä osa on osaston kuntoutujien hoito -ja kuntoutussuunnitelman osana toimiva uusi kirjaamismalli.

Kuntoutusosastolla murtumapotilaille tehdään muun hoidon ja kuntoutuksen ohella osteoporoosiriskikartoitus ja sen pohjalta FRAX-murtumariskilaskuri. -FRAX-laskuri otettiin käyttöön, koska se on Käypä hoito -suosituksen mukainen ja kuulimme siitä hyviä kokemuksia muilta luustohoitajien täydennyskoulutukseen osallistuneilta, kertovat Grönroos ja Sirmola. Sekundaarisen osteoporoosin poissulkemiseksi osastolla otetaan laboratoriotutkimuksia ja tarpeen mukaan tehdään lähete luuntiheysmittaukseen, jos näitä ei ole tehty ennen osastolle tuloa. Laboratoriokokeet ovat päivitetty Käypä hoito -suosituksen mukaisiksi. Osastolla kiinnitetään huomiota myös ravintoon, joten kaikki saavat runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävät ateriat sekä alkuun myös proteiinipitoisen lisäravinteen. Lisäksi kuntoutujia ohjataan niin arjen toiminnoissa kuin yksilöllisessä liikuntaharjoittelussa. Kokonaisvaltaisesta lääkearvioinnista puolestaan vastaa osaston farmaseutti.

Kuntoutusjaksot ovat osastolla usein lyhyitä, joten mahdollisen osteoporoosilääkityksen aloitus ja omahoidon seuranta jää kuntoutujan omalle vastuulle ja esim. terveysasemien hoidettavaksi. Näin ollen kirjaaminen on tärkeää. Luusto- ja osteoporoosiasiat on tarkoitus kirjata keskitetysti tiettyyn paikkaan potilastietojärjestelmässä, jotta ne ovat helposti löydettävissä ja kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen luettavissa myös osastojakson päättymisen jälkeen. Kirjaamisprosessia kehittää edelleen osaston ammattilaisista koostuva työryhmä.

Koska suun terveydestä huolehtiminen on tärkeää ennen osteoporoosilääkityksen aloittamista ja sen aikana, on Jalmarissa tehty yhteistyötä myös hammashoidon kanssa. Esimerkiksi leukojen röntgenkuvauksesta (pantomografia) on tehty sopimus. Jatkossa ne pyritään tekemään jo erikoissairaanhoidossa ennen kuntoutusosastolle tuloa, koska Jalmarisssa ei ole siihen tarkoitettua kuvantamislaitetta. Näin hoito on kuntoutujankin kannalta entistä sujuvampaa.

Grönroos toteaa, että ammattilaisen antama ohjaus on ratkaisevaa pitkäaikaissairauden omahoitoon ja kuntoutumiseen sitoutumisessa. Ohjauksessa hyödynnetään Luustoliiton materiaaleja. Osastolla kuntoutujille kerrotaan myös alueella toimivasta Luustoliiton jäsenyhdistyksestä (Päijät-Hämeen Luustoterveys ry) ja Luustoinfoista, jotka ovat kertaluontoisia osteoporoosin omahoitoa tukevia ryhmätapaamisia.

Osteoporoosipotilaan hoidon ja ohjauksen tueksi sekä siihen liittyvän tietotason varmistamiseksi Grönroos ja Sirmola järjestivät myös osastonsa hoitajille ja fysioterapeuteille koulutusiltapäivän. -Osastomme väki innostui aiheesta ja lähti mukaan kehittämään siihen liittyviä käytäntöjä, Sirmola kertoo. Suuri kiitos kuuluu myös kuntoutuksen ylilääkärille Leea Kalliolle, joka ottaa aktiivisesti kantaa osteoporoosiasioihin. Jalmarissa on käytössä henkilökunnan osaamisrekisteri, josta löytää nyt myös Grönroosin ja Sirmolan. Muu henkilökunta voi ottaa heihin yhteyttä luustoterveyteen liittyvissä asioissa. Laajemmin Päijät-Hämeen kuntayhtymän alueella kehittämistyö jatkuu yhteistyökumppaneiden kanssa mm. pienenergisen murtuman saaneiden hoitopolun osalta.

Lisätietoja: paula.sirmola@phhyky.fi ja heini.gronroos@phhyky.fi

Jaa somessa: