Hyppää sisältöön

Jäsenet, koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat, kurssit, vertaistukijatoiminta ja uutiskirjeet

Sivua päivitetty 8.4.2024

Rekisterinpitäjä

Suomen Luustoliitto ry
Oltermannintie 8
00620 Helsinki
Y-tunnus: 1928351–4
toimisto@luustoliitto.fi
050 539 1441

Jäsenrekisterin osalta yhteisrekisterinpitäjinä oman rekisterinsä osalta lisäksi jäsenyhdistykset: Etelä-Savon Luustoyhdistys ry, Finnish Bone Society ry, Kanta-Hämeen Luustoyhdistys ry, Keski-Suomen Luustoyhdistys ry, Kotkan Seudun Luustoyhdistys ry, Pirkanmaan Luustoyhdistys ry, Pohjoisen Luut Lujiksi ry, Pohjois-Karjalan luustoyhdistys ry, Pohjois-Savon Luustoyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry, Saimaan Luustoyhdistys ry, Salon Luustoyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiyhdistys ry, Turun Seudun Luustoyhdistys ry ja Vaasan Seudun Luustoyhdistys ry.

Suomen Luustoliitto ry (jäljempänä Luustoliitto) ja sen jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ja jäsenyhdistykset pitävät rekisteriä keräämistään henkilötiedoista.

Palveluiden käyttäminen edellyttää tietosuojakäytäntöjemme hyväksymistä. Rekisteröity voi kuulua yhteen tai useampaan rekisteriin.

Tietosuojavastaava

Ansa Holm
Toiminnanjohtaja
tietosuoja@luustoliitto.fi
050 303 8129

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pakollisia tietoja ovat vain ne, jotka ovat palvelun käytön edellytys. Osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Joidenkin Luustoliiton tarjoamien verkossa tapahtuvien palveluiden ja sovellutusten käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun tai sovelluksen käyttäjäksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, sopimukset ja oikeutettu etu sekä rekisteröidyn antama suostumus.

Rekisterin käyttötarkoituksena on:

 • Jäsenyyssuhteen ylläpito
 • Kohdennettu viestintä ja teemaan liittyvän toiminnan markkinointi, mm. tilaisuudet, koulutukset ja kurssit (esim. uutiskirjeet)
 • Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttaminen ja niistä viestiminen sekä mahdollisen palautteen kerääminen ja laskutuksen hoitaminen
 • Luustoliiton järjestämien kurssien toteuttaminen ja niistä viestiminen sekä mahdollisen palautteen kerääminen
 • Vertaistoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän ja koulutuksen toteuttaminen sekä mahdollisen palautteen kerääminen

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterin osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Jäsenyhdistys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Jäsenlaji
 • Jäsenrooli/t
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Liittymispäivä
 • Muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot jäsenyyteen ja toimintaan liittyen

Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli tai vastuualue
 • Työnantaja tai organisaatio
 • Toimipaikka
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi / ikä
 • Ruokavalio- ja allergiatiedot
 • Muut koulutuksen, tilaisuuden tai tapahtuman vaatimat tiedot

Luustoliiton järjestämien kurssien osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi / ikä
 • Tieto todetusta osteoporoosista tai osteopeniasta
 • Tieto mahdollisesta aiemmasta osallistumisesta vastaaville kursseille
 • Ruokavalio- ja allergiatiedot
 • Muut valintaan liittyvät tiedot
 • Muut kurssin toteuttamiseksi tarvittavat tiedot

Luustoliiton koulutettujen vertaistukijoiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Tieto osallistumisesta Luustoliiton vertaistukijakoulutukseen
 • Tieto mahdollisesta vertaistukijasopimuksesta
 • Muut vertaistoimintaan liittyvät tiedot

Uutiskirjeiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Jäsenyhdistys luovuttaa henkilötiedot Luustoliitolle. Jäsenrekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä myös jäsenen lähiomaisen ilmoituksen perusteella.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterien henkilötiedot tallennetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnoimaan ja suojaamaan järjestelmään Luustoliiton, jäsenyhdistyksen tai rekisteröidyn omasta toimesta. Luustoliitto luovuttaa jäsenen henkilötiedot jäsenen omalle yhdistykselle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille kolmansille osapuolille. Näitä ovat esimerkiksi

 • Postituspalveluiden tuottajat
 • Vakuutuspalveluiden tarjoaja
 • Uutiskirjepalvelu
 • Henkilötietoja voidaan siirtää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille

Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujatietoja voidaan siirtää edellisten lisäksi myös tila-, majoitus-, ravitsemuspalveluiden tarjoajille sekä tilausliikennepalveluiden tuottajalle, matkatoimistolle ja laiva- tai lentoyhtiölle.

Kurssien toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan siirtää myös kurssien toteuttamiseen käytettävään sovelluspalveluun sekä tila-, majoitus-, ravitsemuspalveluiden tarjoajille.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta.

 • Jäsenrekisterin osalta tiedot poistetaan jäsenyyden päättyessä
 • Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien osalta henkilötietojen säilytysaika ilmoitetaan aina tarkemmin lisätietojen tai ilmoittautumislomakkeen yhteydessä, mikäli henkilötietoja säilytetään pidempään kuin esimerkiksi palautekyselyn tai muun yhteydenoton aikataulusta on ilmoitettu
 • Kurssien osalta henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan ulkopuolista velvoitetta, joka on tällä hetkellä avustuksen myöntäjän (STEA) määrittelyn mukaisesti 10 vuotta
 • Luustoliiton koulutettujen vertaistukijoiden osalta henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisteröity on vertaisverkoston jäsenenä

Mikäli rekisteröity on oikeutettu matkakulukorvauksiin toimintaan osallistumisen johdosta, asettavat ulkopuoliset velvoitteet (kuten kirjanpitolaki sekä avustusten myöntäjä, kuten STM/STEA ja OKM) omat vaatimuksensa tietojen säilyttämiselle. Tällöin henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan ulkopuolista velvoitetta pisimmän säilytysvaatimuksen mukaisesti, joka on tällä hetkellä avustuksen myöntäjän määrittelyn mukaisesti 10 vuotta. 10 vuoden säilytysaika koskee ainoastaan kulukorvauksen maksuun tarvittavia henkilötietoja.

Mikäli laki (esim. kirjanpitolaki) tai muut velvoitteet määrittelevät henkilötietojen säilyttämiselle pidemmän ajanjakson, noudatetaan säilytysajassa ulkopuolista velvoitetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille tai Luustoliiton jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Jäsenyhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimijat. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: tietosuoja.fi ja tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Oltermannintie 8
00620 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti.

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Jaa somessa: