Hyppää sisältöön

Osteoporoositietoutta ja vertaistukea alueille (OVA) -hanke (2023–2025)

Hankkeen tausta

Suomi ikääntyy nopeasti. Samalla osteoporoosia sairastavien määrä kasvaa. Yhteiskunnallinen murros on valtava. Perinteinen järjestötoiminta ja kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoistoiminta ovat murroksessa. Liiton potilasjäsenyhdistykset toimivat pohjalta. Monet vapaaehtoisista ovat iäkkäitä ja he tarvitsevat tukea ja koulutusta digitalisaatioon ja yhdistystoiminnan arkeen.

Hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja ratkaisuja jäsenyhdistykset tarvitsevat eri alueilla. Samalla on tarkoituksena turvata toiminnan resurssit yhteiskunnan muutoksessa: hyvinvointialueiden käynnistyminen saattaa edellyttää resurssien kohdentamisessa yhdistyksiltä digitaalista alustanäkyvyyttä. Yhdistyksissä tarvitaan osaamisen tukea käytännössä paikan päällä, sillä kullakin alueella on omat käytäntönsä/järjestelmänsä.

Hankkeella turvataan yhdistyksen toiminnan löytyminen alueen/alueen kuntien osteoporoosia sairastaville ja luustoterveydestä kiinnostuneille palvelupoluilta. Hankkeessa tehtävän viestinnän avulla vahvistetaan osteoporoosiin, ikääntymiseen ja kaatumistapaturmiin liittyvää ymmärrystä ja osaamista kunnissa ja alueilla.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on

  • turvata osteoporoosia sairastavien vertaisuuteen perustuvan toiminnan tulevaisuus hyvinvointialueilla
  • tukea jäsenyhdistyksiä toimimaan ja kehittämään toimintaansa sote-uudistuksessa ja laajassa yhteiskunnallisessa murroksessa
  • tukea jäsenyhdistyksien yhteistoimintaa kuntien ja alueiden kanssa tilanteessa, jossa yhteistoimintaan liittyvät pelisäännöt uudistuvat
  • tukea jäsenyhdistyksiä toimintansa palvelumuotoilussa ja siirtämisessä kuntien ja alueiden digitaalisille alustoille osaksi palvelupolkuja, jotta entistä useampi osteoporoosia sairastava ja luustoterveydestä kiinnostunut löytää yhdistysten tarjoaman tiedon ja tuen.

Lisäksi hankkeessa tuetaan jäsenyhdistysten jäseniä digitalisaatiossa sekä tekemään näin edunvalvontaa alueellaan.

Yhdistysten toimintakykyisyys

Hankkeessa laaditaan selvitys mihin suuntaan kunkin yhdistyksen toimintaa voidaan kehittää niiden omilla toiminta-alueillaan ja ympäristöissä, jotta yhdistys on toimintakykyinen ja voi saada toimintaansa tarvitut resurssit. Selvitys kolmen pilottiyhdistyksen (Kanta-Häme, Turun seutu ja Pohjois-Karjala) kanssa laaditaan hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Selvitystä tehdessä työskennellään yhteistyössä yhdistysten kanssa esimerkiksi työpajoin ja haastatteluin.

Yhdistysten löytyminen alueiden digitaalisilta alustoilta

Tukea digitaalisten alustojen käyttöönottoon annetaan samalla kaikille yhdistyksille. Selvityksessä esille nousseista jäsenyhdistysten toiminnoista luodaan yleiskuvaukset alueiden digitaalisille alustoille, jolloin osteoporoosia sairastavat, heidän läheisensä ja ammattilaiset löytäisivät vertaisuuteen perustuvaa toimintaa osteoporoosia sairastaville.

Osteoporoosia sairastavan palvelupolku alueille

Tuetaan jäsenyhdistyksiä ja toimintaryhmiä sekä alueen sote-toimijoita rakentamaan toimiva yhteistyö ja laatimaan osteoporoosia sairastavien palvelupolku niin, että entistä useampi osteoporoosia sairastava löytää yhdistyksen toiminnan. Näin heille avautuu mahdollisuus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä tukea elämäntilanteeseensa vertaisiltaan.

Digituki

Digituen tavoitteena on vahvistaa jäsenyhdistysten digiosaamista ja osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa (esim. tietokoneen ja järjestelmien käyttö). Hankkeessa autetaan yhdistyksiä sähköisten palveluiden käytössä, jotta he pystyvät toimimaan alueillaan (esim. järjestöavustushaku, toiminnan raportointi, Lähellä.fi/Palvelutietovarannon käyttö). Tukea annetaan etänä, mahdollisuuksien mukaan paikan päällä sekä apuna selvitettäessä alueellisia digitukipisteitä ja -henkilöitä.

Lisätietoja:

Maria Hannula
050 550 9338
maria.hannula@luustoliitto.fi

Jaa somessa: