Hyppää sisältöön

Toimintatonni

Toimintatonni on jäsenjärjestöavustus, jota Luustoliitto hakee jäsenjärjestöjensä puolesta vuosittain STEA:lta. Avustuksen tosiasiallinen kohderyhmä on jäsenyhdistysten jäsenet ja muut luustokuntoutujat sekä muut luustoterveydestä kiinnostuneet henkilöt jäsenyhdistysten toiminta-alueella. 

Toimintatonni pitää kohdistaa yhdistyksen toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti siten, että mahdollisimman moni jäsenenne pääsee osalliseksi avustuksesta. Toimintatonnin tarkoituksena on tukea yhdistyksiä toteuttamaan vertaistukea, toimintaa, luomaan osallisuuden mahdollisuuksia sekä jakamaan tietoa. Tämä antaa melko väljän raamin sille mitä kaikkea rahalla voi tehdä, kunhan se kohdistuu jäsentenne hyväksi. Jos asia mietityttää, olkaa yhteydessä järjestösuunnittelijaan Tiinaan tai järjestösihteeriin Henriikkaan. Raportti toimintatonnin käytöstä tulee toimittaa marraskuun loppuun mennessä (30.11.2021) sähköpostilla tai postitse Tiinalle. Ulkopuolisten palveluiden käytöstä täytyy liittää kuittikopiot mukaan

Jäsenjärjestöavustusta eli Toimintatonnia voivat hakea kaikki Luustoliiton jäsenyhdistykset. 
Avustuksen avulla pyritään vapauttamaan yhdistyksen voimavaroja itse toimintaan ja näin tuetaan jäsenyhdistyksiä tuottamaan jäsenilleen ja muille luustoterveydestään kiinnostuneille kansalaisille aiempaa parempia palveluita: vertaistukea, toimintaa, tietoa ja osallisuuden mahdollisuuksia.
Vuonna 2021 Toimintatonni pitää kohdistaa yhdistyksen toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti siten, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi avustuksesta, kuten aiempinakin vuosina. Avustusta voidaan käyttää yleensä vertaistoimintaan sekä vertaistoimintaan liittyviin tilavuokriin ja tarjoilukuluihin sekä yleisöluentojen tilavuokriin ja ilmoituskuluihin, jäsenkirjeeseen (postitus- ja monistuskulut) ja yhdistyksen virkistysmatkaan sekä liikuntaryhmien kuluihin. Retkien ja liikuntaryhmien osalta avustus voi olla enintään 10 €/toimintaan osallistuva jäsen (kutakin ryhmää, retkeä yms. kohden). 

Palkkioita/palkkoja ei voi Toimintatonnilla maksaa. Avustusta ei saa käyttää myöskään yhdistyksen hallituksen kokouspalkkioihin. Lisäksi STEA:n ohjeen mukaan liiton järjestämien kokousten ja koulutusten matkakuluja ei saa kattaa Toimintatonnilla (eri avustuksia ei saa käyttää päällekkäin samoihin toimintoihin, sillä liitto saa STEA:lltä myös muita avustuksia).

Avustettava summa on enintään 1 000 euroa. Avustettavan toiminnan (tositteiden) tulee kohdistua ajankohtaan 1.1.–30.11.2021. Huomioksi: Yhdistyksenne hallitus vastaa siitä, että yhdistyksenne kirjanpito on kunnossa ja Toimintatonniin liittyvät kulutositteet löytyvät asianmukaisesti kirjanpidostanne (Huom. kopiot kaikista ulkopuolisia palveluita koskevista tositteista tulee toimittaa liittoon avustusselvityksen yhteydessä).
Kaikki kulut raportoidaan marraskuun loppuun mennessä tileittäin käyttäen samaa tilikarttaa, kuin STEA:n edellyttämässä talousselvityksessä jo viime vuonna. 

Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä 30.11.2021 mennessä. Selvityslomakkeisiin kannattaa tutustua jo etukäteen, sillä niissä tullaan kysymään mm. osallistujamääriä. STEA edellyttää liitolta selvitystä Toimintatonnin käytöstä jäsenyhdistyksissämme. Pyrimme hakemaan Toimintatonnia myös vuodelle 2022 ja haluamme osoittaa rahoittajalle, että tällä tuella on merkitystä yhdistystemme toiminnalle. 

Mikäli yhdistyksesi saa myönteisen päätöksen hakemukseensa, sille maksetaan 50 % suunnitelman mukaisesta avustusosuudesta päätöksen jälkeen, mikäli yhdistyksenne on toimittanut liittoon allekirjoitetun avustuksen siirtosopimuksen. Loppu 50 % hyväksytyistä kuluista maksetaan yhdistyksenne selvityksen tarkistamisen jälkeen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Avustusten käytön osalta neuvontaa tarjoaa liiton järjestösuunnittelija. 

Jaa somessa: