Hyppää sisältöön

Toimintatonni

Toimintatonni on jäsenjärjestöavustus, jota Luustoliitto hakee jäsenjärjestöjensä puolesta vuosittain STEA:lta. Avustuksen tosiasiallinen kohderyhmä on jäsenyhdistysten jäsenet ja muut osteoporoosia sairastavat sekä muut luustoterveydestä kiinnostuneet henkilöt jäsenyhdistysten toiminta-alueella. 

Toimintatonni pitää kohdistaa yhdistyksen toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti siten, että mahdollisimman moni jäsenenne pääsee osalliseksi avustuksesta. Toimintatonnin tarkoituksena on tukea yhdistyksiä toteuttamaan vertaistukea, toimintaa, luomaan osallisuuden mahdollisuuksia sekä jakamaan tietoa. Tämä antaa melko väljän raamin sille mitä kaikkea rahalla voi tehdä, kunhan se kohdistuu jäsentenne hyväksi. Jos asia mietityttää, olkaa yhteydessä järjestösuunnittelijaan Tiinaan. Raportti toimintatonnin käytöstä liitteineen tulee toimittaa marraskuun loppuun mennessä (30.11.2024) sähköpostilla tai postitse Tiinalle.

Jäsenjärjestöavustusta eli Toimintatonnia voivat hakea kaikki Luustoliiton jäsenyhdistykset. 
Avustuksen avulla pyritään vapauttamaan yhdistyksen voimavaroja itse toimintaan ja näin tuetaan jäsenyhdistyksiä tuottamaan jäsenilleen ja muille luustoterveydestään kiinnostuneille kansalaisille aiempaa parempia palveluita: vertaistukea, toimintaa, tietoa ja osallisuuden mahdollisuuksia.

Avustusta voidaan käyttää esimerkiksi vertaistoimintaan sekä vertaistoimintaan liittyviin tilavuokriin ja tarjoilukuluihin sekä yleisöluentojen tilavuokriin ja ilmoituskuluihin, jäsenkirjeeseen (postitus- ja monistuskulut) ja yhdistyksen virkistysmatkaan sekä liikuntaryhmien kuluihin. Retkien osalta avustus voi olla enintään 10 €/toimintaan osallistuva henkilö. Liikuntaryhmien osalta tämä rajoitus poistui vuonna 2024. Kaikkien kulutositteiden kopiot tulee liittää selvityksen mukaan.

Palkkioita/palkkoja, eikä matkakuluja omalla autolla voi Toimintatonnilla maksaa. Avustusta ei saa käyttää myöskään yhdistyksen hallituksen kokouspalkkioihin. Lisäksi STEA:n ohjeen mukaan liiton järjestämien kokousten ja koulutusten matkakuluja ei saa kattaa Toimintatonnilla (eri avustuksia ei saa käyttää päällekkäin samoihin toimintoihin, sillä liitto saa STEA:lltä myös muita avustuksia).

Avustettava summa on enintään 3 000 euroa. Avustuksen käytössä on huomioitava, että avustusta käytetään yhdistysten vertaistoimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin, että mahdollisimman moni jäsen pääsee osalliseksi avustuksesta huomioiden mahdolliset STEA:n/STM:n avustuspäätöksen mahdolliset tarkennukset. Rahan jaon arvioinnissa otetaan huomioon yhdistysten taloudelliset edellytykset ja tuetaan erityisesti niitä yhdistyksiä, joilla on suurin tarve taloudelliselle tuelle.

Avustettavan toiminnan (tositteiden) tulee kohdistua ajankohtaan 1.1.–30.11.2024. Huomioksi: Yhdistyksenne hallitus vastaa siitä, että yhdistyksenne kirjan-/tilinpito on kunnossa ja Toimintatonniin liittyvät kulutositteet löytyvät asianmukaisesti kirjanpidostanne (Huom. kopiot kaikista avustukseen liittyvistä tositteista tulee toimittaa liittoon avustusselvityksen yhteydessä). Kaikki kulut raportoidaan marraskuun loppuun mennessä tileittäin käyttäen samaa tilikarttaa, kuin STEA:n edellyttämässä talousselvityksessä jo viime vuonna. 

Selvitys avustuksen käytöstä tulee olla Tiinalla 30.11.2024 mennessä. Selvityslomakkeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, jo avustusta haettaessa, sillä niissä tullaan kysymään mm. osallistujamääriä. STEA edellyttää liitolta tarkkaa selvitystä Toimintatonnin käytöstä jäsenyhdistyksissämme. Pyrimme hakemaan Toimintatonnia myös vuodelle 2025 ja haluamme osoittaa rahoittajalle, että tällä tuella on merkitystä yhdistystemme toiminnalle. 

Mikäli yhdistyksesi saa myönteisen päätöksen hakemukseensa, sille maksetaan 50 % suunnitelman mukaisesta avustusosuudesta päätöksen jälkeen, kun yhdistyksenne on toimittanut liittoon yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisten allekirjoittaman avustuksen hakemuslomakkeen (suunnitelma avustuksen käytöstä, alustava talousarvio ja siirtosopimus) vuodelle 2024. Jotta loppu 50% avustuksesta voidaan maksaa yhdistykselle loppuvuodesta, niin yhdistyksen tulee toimittaa 30.6. mennessä 2) yhdistyksen hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös vuodelta 2023, jonka liitteenä on erillinen tuloslaskelma Toimintatonnin osalta (erittely Toimintatonnin vuoden 2023 tuloista ja kuluista tileittäin) sekä 3) lisäksi allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2023.

4) Kaikki Toimintatonniin liittyvät kulut selvitetään Toimintatonniselvityslomakkeella Luustoliittoon 30.11.2024 mennessä tileittäin, käyttäen samaa tilikarttaa, kuin STEA:n edellyttämässä talousselvityksessä on ollut jo aiempina vuosina. Yhdistysten tulee toimittaa kopiot kaikista kulutositteista liittoon avustusselvityksen palautuksen yhteydessä. Loppu 50 % hyväksytyistä kuluista maksetaan yhdistyksenne selvityksen palauttamisen ja tarkistamisen jälkeen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Jäsenjärjestöavustuksen osalta neuvontaa tarjoaa liiton järjestösuunnittelija, Tiina Kuronen. Asiasta järjestetään etäkoulutus 5.3. klo 15. Koulutus tallennetaan. Ota yhteyttä Tiinaan, jos sinulla on kysyttävää Toimintatonnista.

Jaa somessa: