Tietosuoja

Suomen Luustoliitto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Tällä sivulla kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja. Tarvittaessa saat lisätietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan.

Rekisterinpitäjä

Suomen Luustoliitto ry
Köydenpunojankatu 8
00180 Helsinki
Y-tunnus: 1928351–4
toimisto@luustoliitto.fi
050 539 1441

Ja jäsenyhdistykset: Etelä-Savon Luustoyhdistys ry, Finnish Bone Society ry, Kanta-Hämeen Luustoyhdistys ry, Keski-Suomen Luustoyhdistys ry, Kotkan Seudun Luustoyhdistys ry, Pirkanmaan Luustoyhdistys ry, Pohjoisen Luut Lujiksi ry, Pohjois-Karjalan luustoyhdistys ry, Pohjois-Savon Osteoporoosiyhdistys ry, Päijät-Hämeen Luustoterveys ry, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry, Saimaan Luustoyhdistys ry, Salon Luustoyhdistys ry, Satakunnan Luustoyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiyhdistys ry, Turun Seudun Luustoyhdistys ry ja Vaasan Seudun Luustoyhdistys ry.

Suomen Luustoliitto ry (jäljempänä Luustoliitto) ja sen jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ja jäsenyhdistykset pitävät rekisteriä keräämistään henkilötiedoista. 

Palveluiden käyttäminen edellyttää tietosuojakäytäntöjemme hyväksymistä. Rekisteröity voi kuulua yhteen tai useampaan rekisteriin.

Tietosuojavastaava

Ansa Holm
Toiminnanjohtaja
tietosuoja@luustoliitto.fi
050 303 8129

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pakollisia tietoja ovat vain ne, jotka ovat palvelun käytön edellytys. Osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Joidenkin Luustoliiton tarjoamien verkossa tapahtuvien palveluiden ja sovellutusten käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun tai sovelluksen käyttäjäksi. 

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä otsikoiden takaa:

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, sopimukset ja oikeutettu etu sekä rekisteröidyn antama suostumus. 

Rekisterin käyttötarkoituksena on:
 • Jäsenyyssuhteen ylläpito, 
 • Kohdennettu viestintä ja tiedottaminen (esim. uutiskirjeet), 
 • Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttaminen ja niistä viestiminen sekä mahdollisen palautteen kerääminen ja laskutuksen hoitaminen,
 • Luustoliiton järjestämien kurssien toteuttaminen ja niistä viestiminen sekä mahdollisen palautteen kerääminen,
 • Vertaistoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän ja koulutuksen toteuttaminen sekä mahdollisen palautteen kerääminen

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterin osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Jäsenyhdistys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Jäsenlaji
 • Jäsenrooli/t
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Liittymispäivä
 • Muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot jäsenyyteen ja toimintaan liittyen
Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli tai vastuualue
 • Työnantaja tai organisaatio
 • Toimipaikka
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi / ikä
 • Ruokavalio- ja allergiatiedot
 • Muut koulutuksen, tilaisuuden tai tapahtuman vaatimat tiedot
Luustoliiton järjestämien kurssien osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi / ikä
 • Tieto todetusta osteoporoosista tai osteopeniasta
 • Tieto mahdollisesta aiemmasta osallistumisesta vastaaville kursseille
 • Ruokavalio- ja allergiatiedot
 • Muut valintaan liittyvät tiedot
 • Muut kurssin toteuttamiseksi tarvittavat tiedot
Vertaistukijoiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Tieto osallistumisesta Luustoliiton vertaistukijakoulutukseen
 • Tieto mahdollisesta vertaistukijasopimuksesta
 • Muut vertaistoimintaan liittyvät tiedot
Uutiskirjeiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Jäsenrekisterin henkilötietoja saadaan myös Luustoliiton jäsenyhdistyksiltä, ja jäsenrekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä myös jäsenen lähiomaisen ilmoituksen perusteella. 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterien henkilötiedot tallennetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnoimaan ja suojaamaan järjestelmään Luustoliiton, jäsenen yhdistyksen tai rekisteröidyn omasta toimesta. Luustoliitto luovuttaa jäsenen henkilötiedot jäsenen omalle yhdistykselle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille kolmansille osapuolille. Näitä ovat esimerkiksi

 • Postituspalveluiden tuottajat
 • Vakuutuspalveluiden tarjoaja
 • Uutiskirjepalvelu
 • Henkilötietoja voidaan siirtää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille

Koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujatietoja voidaan siirtää edellisten lisäksi myös tila-, majoitus-, ravitsemuspalveluiden tarjoajille sekä tilausliikennepalveluiden tuottajalle, matkatoimistolle ja laiva- tai lentoyhtiölle.

Kurssien toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan siirtää myös kurssien toteuttamiseen käytettävään sovelluspalveluun sekä tila-, majoitus-, ravitsemuspalveluiden tarjoajille.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Jäsenrekisterin osalta tiedot poistetaan jäsenyyden päättyessä. Mikäli laki (esim. kirjanpitolaki) tai muut velvoitteet (toiminta-avustusten myöntäjä) määrittelevät henkilötietojen säilyttämiselle pidemmän ajanjakson, noudatetaan säilytysajassa ulkopuolista velvoitetta. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä. 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille tai Luustoliiton jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Jäsenyhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimijat. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: www.tietosuoja.fi ja https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Köydenpunojankatu 8 G
00180 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti. 

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn antama suostumus. Rekisterin käyttötarkoituksena on Luustoliiton koordinoiman Avokuntoutusverkoston toiminnan ja viestinnän toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Toimipaikka
 • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä. 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille tai Luustoliiton jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Jäsenyhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimijat. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: www.tietosuoja.fi ja https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Köydenpunojankatu 8 G
00180 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti. 

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn Terveystoimittajat ry:n jäseneksi liittyessään antama suostumus sekä Terveystoimittajat ry:n ja Luustoliiton välinen sopimus. Rekisterin käyttötarkoituksena on kohdennetun sähköisen viestinnän toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Etu- ja Sukunimi
 • Organisaatio
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaation verkkosivuosoite 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan Luustoliiton ja Terveystoimittajat ry:n välisen sopimuksen mukaisesti Terveystoimittajat ry:ltä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää uutiskirjepalvelun tuottajalle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Tiedot päivitetään säännöllisesti Terveystoimittajat ry:n välittämän tiedon perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä. 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille tai Luustoliiton jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Jäsenyhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimijat. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: www.tietosuoja.fi ja https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Köydenpunojankatu 8 G
00180 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti. 

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn ja Luustoliiton välinen sopimus. Rekisterin käyttötarkoituksena on Luustoliiton verkkokaupan materiaalitilausten käsittely ja toimitus sekä laskutuksen toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Tilaajan etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot
 • Vastaanottajan etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut tilaajan ilmoittamat tiedot tilausta koskien

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään tilaajalta tilauksen lähettämisen yhteydessä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa postituspalveluiden tarjoajille tilauksen toimittamiseksi sekä taloushallintopalveluiden tarjoajalle laskutuksen toteuttamiseksi. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä. 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille tai Luustoliiton jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Jäsenyhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimijat. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: www.tietosuoja.fi ja https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Köydenpunojankatu 8 G
00180 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti. 

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä sopimukset. 

Rekisterin käyttötarkoituksena on:
 • Viestintä,
 • Vaikuttaminen, 
 • Yhteistyön toteuttaminen ja 
 • Sopimusten mukaisen toiminnan toteuttaminen

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Yrityksen tai organisaation nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen tai organisaation laskutustiedot
 • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteyshenkilön postiosoite
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Tieto voimassaolevista sopimuksista
 • Muut yhteistyöhön liittyvät rekisteröidyn antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös jäsenyhdistyksiltä. Henkilötietojen keräämisessä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja tallennetaan rekisterinpitäjän sähköisiin järjestelmiin sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien hallinnoimiin ja suojaamiin järjestelmiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille kolmansille osapuolille. Näitä ovat esimerkiksi

 • Uutiskirjepalvelu
 • Tiedotepalvelu
 • Taloushallintopalveluiden tarjoaja

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirrossa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Luustoliitto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmissä dataa saattaa kuitenkin siirtyä EU-alueen ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastointiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@luustoliitto.fi. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, mikäli säilyttämiselle on lain osoittama velvoite. Tällöin tiedot poistetaan velvoitteen päätyttyä. 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (toimisto@luustoliitto.fi tai 050 539 1441) tai omaan jäsenyhdistykseensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu teknisesti suojattuihin järjestelmiin, joihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille Luustoliiton työntekijöille tai Luustoliiton jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille, joiden työtehtävien tai vastuualueiden hoitamiseksi tietoihin pääsy on välttämätöntä. Jäsenyhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimijat. Henkilötietoja sisältävät paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Oikeus valittaa viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle tai asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja: www.tietosuoja.fi ja https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Yhteydenotot

Suomen Luustoliitto ry
tietosuoja@luustoliitto.fi
Köydenpunojankatu 8 G
00180 Helsinki

Tietosuojakäytäntöjen päivittäminen

Luustoliitto päivittää tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa ja esimerkiksi lakimuutosten sitä edellyttäessä. Suosittelemme lukemaan tietosuojakäytäntösivuamme säännöllisesti. 

Rekisteröidyille tiedotetaan merkittävistä muutoksista sähköpostitse ja osoitteessa luustoliitto.fi.

SIVUA PÄIVITETTY 5.3.

Vieritä ylös