Hyppää sisältöön

Luustoliiton kurssitoiminnassa ammattilaisohjaus ja vertaistuki käsi kädessä

Tieto itsellä todetusta osteoporoosista tai osteopeniasta voi yllättää ja herättää paljon kysymyksiä. Mikä on osteoporoosi ja miten sitä hoidetaan? Mitä voit itse tehdä luustoterveytesi eteen? Tarvitsetko lisää tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen? Entä vertaistukea?

Luustoliiton tavoitteellisessa kurssitoiminnassa on keskeistä osteoporoosia sairastavien omien voimavarojen ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen sekä vertaistuen vahvistaminen. Toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu osteoporoosi tai osteo penia. Vuonna 2021 toimintaa järjestettiin valtakunnallisesti yhteistyössä vertaistukijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden, kuten järjestöjen, kanssa. Tavoitteelli sien kurssien ja niitä tukevien palveluiden rahoitus saatiin Stealta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Mitä kaikkea vuosi 2021 piti sisällään?

Kurssitoimintaan ja niitä tukeviin palveluihin (esim. Luustoinfot ja neuvonta) osallistui vuonna 2021 yhteensä 447 osteoporoosia sairastavaa henkilöä. Osallistujista kolmasosa oli toimintaan tullessaan jonkin Luustoliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Vuonna 2021 osallistujista naisia oli 417 ja miehiä 30. Suurin osa oli 63–79-vuotiaita, mutta mukana oli lisäksi paljon työikäisiä osallistujia. Keski-ikä oli 68 vuotta.

Kaiken kaikkiaan Luustoliiton kurssitoimintaan osallistui vuonna 2021 yhteensä 913 henkilöä. Tämä määrä pitää sisällään edellä mainittujen osteoporoosia sairastavien lisäksi myös yhteistyökumppaneina olleet julkisen sektorin ammattilaiset, vertaistukijat muut toimijat kurssiyhteistyön edistämiseksi.

Koronapandemian aikana etäyhteydet vahvistivat Luustoliiton jo aiemmin aloittamaa etä- ja verkkokurssitoimintaa. Vaikka etäyhteyksissä jäätiin kaipaamaan lähitapaamisten vuorovaikutusta, sen etu on kuitenkin osallistuminen tapaamisiin asuinpaikasta riippumatta, verkostoituminen ja vertaistuki yhdessä saman asian äärellä. Tässä kurssilaisen palautteessa on hyvin kiteytettynä toiminnan ydin: Tiedän, että en ole vaivojeni kanssa yksin. Vertaistuki on tärkeää.

Tuloksellista toimintaa

Luustoliiton kurssitoiminnan henkilöstö, joita oli vuonna 2021 keskimäärin kolme, laati kaikkien kurssien arvioinnit. Arvioinneissa hyödynnettiin prosessi- ja tulosmittareita. Prosessimittareilla seurattiin mm. kurssien ja osallistujien määrää. Tulosmittareilla mitattiin kursseilla mukana olleiden osteoporoosia sairastavien tilanteessa tapahtunutta muutosta sekä heidän omien tavoitteidensa asettamista ja saavuttamista.

Tulosmittareiden tieto kerättiin sähköisellä tai paperilomakkeella kurssin alussa ja lopussa. Osallistujat arvioivat tilannettaan ja kokemustaan lomakkeilla mm. janojen avulla ja avoimissa kysymyksissä. Lisäksi osallistujien fyysinen toimintakyky (istumasta ylösnousu ja tasapaino) mitattiin kurssin alussa ja lopussa.

Tulosmittareissa näyttäytyy laajasti osteoporoosin lääkkeettömän omahoidon kokonaisuus, joka on olennaisin osa osteoporoosia sairastavan hoitoa. Avointen kysymysten vastauksista ja niistä saadusta tiedosta tehtiin sisällönanalyysi.

Kurssitoiminnan arvioinnista tavoitteiden ja tulosten kautta muutoksiin arjessa

Osallistujat tekivät tavoitteidensa avulla kurssien aikana konkreettisia muutoksia liittyen osteoporoosin omahoitoon. Konkreettisia muutoksia olivat mm. ruokavalion ja liikunnan muuttaminen aikaisempaa monipuolisemmaksi ja säännöllisemmäksi, proteiinin, kalsiumin ja vihannesten määrän lisääminen ruokavalioon, arkiliikunnan lisääminen, kaatumisten ehkäisy omin toimin, tupakoinnin vähentäminen, unen edistämisen toimet sekä sairauden seurannasta huolehtiminen.

Muutosten taustalla kurssilla oli lisääntynyt ymmärrys osteoporoosia sairastavan omahoidosta ja oman toiminnan merkityksestä sen toteutumiseen. Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) tulosmittareita ja niiden sisältöjä on nostettu esiin vuoden 2021 kurssitoiminnan kautta saavutettuina tuloksina osteoporoosia sairastavien lääkkeettömän omahoidon kokonaisuudessa.

95 % osallistujista koki saaneensa vertaistukea kurssimuodosta riippumatta. 97 % osallistujista saavutti kurssin aikana tavoitteensa kokonaan tai osittain. 73 % osallistujista tuolilta ylösnousuun käytetty aika parani. Tiedon määrä osteoporoosin omahoitoon vaikuttamisesta lisääntyi kurssilla 35 %. Taito huolehtia osteoporoosista ja sen omahoidosta lisääntyi kurssilla 33 %. Luottamus omiin kykyihin osteoporoosin kanssa elämisessä lisääntyi kurssilla 26 %. Voimavarat osteoporoosin kanssa elämisessä lisääntyivät kurssilla 18 %. Kokemus hyvästä fyysisestä toimintakyvystä lisääntyi kurssilla 11 %. Uskallus liikkua osteoporoosista huolimatta lisääntyi kurssilla 10 %.
Kuvio 1: Kurssitoiminnan kautta saavutettuja tuloksia.

Kuviossa prosenttiluvut koskien tietoa, taitoa, luottamusta omiin kykyihin ja voimavaroja osteoporoosin kanssa eläessä, kokemusta fyysisestä toimintakyvystä ja uskallusta liikkua osteoporoosista huolimatta on kuvattu ryhmätasolla. Muutos parempaan on kuvattu kurssin alussa ja lopussa osallistujien asteikolla 0-10 arvioidun tilanteen keskiarvojen erona.

Käytännön vinkkejä omaan arkeen

Kurssit auttoivat osallistujia hyväksymään osteoporoosin osana elämäänsä, antoivat voimaa jatkaa arkea sairaudesta huolimatta sekä lisäsivät rohkeutta. Osallistujat uskalsivat toimia kurssin jälkeen eri tavalla kuin aiemmin, kuten lähteä enemmän liikkeelle kodin ulkopuolelle tai jatkaa harjoittelua tauon jälkeen. Osallistujat kiinnittivät kurssin johdosta huomiota omaan liikkumiseensa sekä tekivät muutoksia omiin arjen liikuntarutiineihinsa ja omaksuivat uusia liikuntatottumuksia. Lisäksi osallistujat lisäsivät lihasvoima-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelua. Osallistujat kuvasivat myös energiansa ja jaksamisensa lisääntyneen. Vertaisilta saatu tuki, tieto, rohkaisu, kannustus ja käytännön vinkit toivat uusia näkökulmia omaan sairauteen.

Seuraavassa on poimintoja kurssiosallistujien oivalluksista:

 • Kurssi sai minut ymmärtämään, kuinka tärkeää omahoitoon sitoutuminen on ja motivoi vahvasti sen hyvään toteuttamiseen.
 • Sitoutumista edistivät kurssilla tehdyt oivallukset ja positiivisen elämänasenteen löytäminen monipuolisen kurssisisällön kautta.
 • Kurssilla tiedostin kokonaisvaltaisen omahoidon osa-alueet ja tarpeet. Kiinnitän huomiota eri osa-alueisiin, jotta osa-alueet toteutuvat mahdollisimman hyvin.
 • Luusto uusiutuu ja voin elintavoilla ja ravinnolla parhaani mukaan vaikuttaa siihen.
 • Ymmärrän liikunnan tärkeyden, liikun monipuolisesti. Olen muuttanut liikuntatottumuksiani luustoterveellisempään suuntaan ja jatkan edelleen, jotta niistä tulisi rutiinia.
 • On tärkeää saada keskustella ihmisten kanssa, joille ei tarvitse erikseen selittää omaa sairauttaan.
 • Sain paljon rohkaisua ja lohtua muiden kertomuksista ja kokemuksista. Sain vertaistukiystäviä.

Myös kursseilla olleet koulutetut vertaiset itse kuvailivat saavansa vertaisena toimimisesta voimaantumisen, onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. He kertoivat, että vertaistukijana toimiessaan myös he oppivat ja oivaltavat uusia asioita sekä tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja hyödylliseksi.

Lisäksi he kokevat kuuluvansa yhteisöön ja pääsevänsä vertaistoiminnan kautta antoisaan vuorovaikutukseen sekä saavansa itsekin vertaistukea. Vertaistukijat voivat tuoda osteoporoosia sairastavan arkeen rohkaisua, toivoa ja tukea jaksamiseen kokemusten kautta.

Tietoa lisäämällä ja päivittämällä matkaa on turvallista kulkea

Matka on jokaisen kohdalla yksilöllinen, ylä- ja alamäkiä sekä mutkiakin poluilla osuu eteen. Tiedon ja tuen tarve voi olla sairastumisen alkuvaiheessa erityisen suuri, mutta sitä voi kaivata myöhemminkin elämässä.

Osteoporoosia sairastaessa tärkeitä asioita ovat:

 • Oppiminen, taito ja motivaatio oman terveyden ylläpitämiseen
 • Omien tavoitteiden kautta toteutuva mielekäs arki
 • Voimavarat osteoporoosin kanssa elämiseen
 • Luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin

Näihin Luustoliiton kurssit tarjoavat konkreettisia keinoja. Lue lisää.

Teksti: Anna Selkama

Artikkeli on julkaistu aiemmin Luustotieto 2/2022 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa