Hyppää sisältöön

Taide vaikuttaa terveyteen

Vuoden 2019 lopulla julkaistun WHO:n raportin mukaan taiteella on positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Raportissa oli analysoitu yli 3 000 tutkimusta sekä 200 kirjallisuuskatsausta. Taiteella ja kulttuuritoiminnalla oli pystytty vaikuttamaan positiivisesti niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin: tuloksena oli itsetunnon koheneminen, stres­si­hor­moni korti­solin ta­son tasa­pai­not­tu­minen sekä sy­dän- ja veren­kier­toe­li­mistön toimin­ta­kyvyn tehos­tu­minen.

Taidetta käytetään myös osana terapiaa. Taiteen on osoitettu vähen­täneen ahdis­tu­nei­suutta ja masen­nusta mielen­ter­vey­son­gel­mista kärsi­villä. Taiteen on osoitettu tuottavan myönteisiä vaikutuksia lasten puheen ja kielen kehittymiseen. Ikääntyneillä varsinkin tanssi ja musiikki akti­voivat ai­vojen muisti­kes­kusta. Sosiaalinen kanssakäyminen taiteen parissa, esimerkiksi kuoroon tai teatteriryhmään osallistuminen, ilmenee yksi­näi­syyden vähe­ne­mi­senä se­kä sosiaa­lisen kanssa­käy­misen lisään­ty­mi­senä.

Kaiken ikäiset, niin kotona kuin hoitoyksikössä asuvat, hyötyvät taiteesta ja yhteisestä toiminnasta taiteen parissa.

Lähde: Lääkä­ri­leh­ti 5/2020
Kuva: Pixabay

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa