Hyppää sisältöön

Paha kolmio: sarkopenia, osteoporoosi ja lihavuus

Timo Strandberg

Liikunnallinen toiminnanvaje on kognition heikentymisen ohella keskeinen ikääntyvän väestön toimintakykyä rajoittava tekijä. Lihasmassan ja voiman kato eli sarkopenia altistaa fyysiselle toiminnanvajeelle suoraan (1), osteoporoosi puolestaan epäsuorasti luunmurtumariskin lisääntymisen kautta (2). Kolmantena kulmana on lihavuus, joka altistaa gerastenian fenotyypille (3) ja aikaistaa toimintakyvyn heikentymistä. Näistä osteoporoosi ja lihavuus ovat pitkään olleet kiinnostuksen kohteena – ei vähiten siksi, että niiden lääkehoitoon on kohdistunut myös merkittäviä taloudellisia intressejä ja lääkemainonta on pitänyt osaltaan lääkärien mielenkiintoa yllä.

Tässä numerossa* esitellään tuloksia Terveys 2000 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa sarkopenian ja osteoporoosin esiintyvyyttä suomalaisessa väestöaineistossa, niiden liittymistä lihavuuteen sekä näiden kolmen tekijän keskinäisiä yhteyksiä (4).

Tulosten mukaan sarkopenia on Suomessa yleistä erityisesti 80 vuotta täyttäneillä. Myös sukupuoliero havaittiin: sekä sarkopenia, osteosarkopenia että sarkopeeninen lihavuus ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä. Tutkimus kuvastaa tilannetta 20 vuotta sitten, ja on ilmeistä, että etenkin lihavuuden edelleen yleistyttyä tilanne on näin jatkuessaan tulevaisuudessa vielä hankalampi.

Krooniset, tarttumattomat sairaudet lisääntyvät ikääntyvässä väestössä, ja ne ovat saaneet ansaittua huomiota muun muassa tuoreen Monisairas potilas Käypä hoito -suosituksen muodossa (5). Vaikka kroonisten sairauksien kontrollit rasittavatkin terveydenhuoltoa, lääketieteen ja hoitojen kehittyessä monisairastavuus ei sellaisenaan välttämättä uhkaa elämänlaatua ja toimintakykyä.

Suomalaisessa seurantatutkimuksessa gerastenian fenotyyppi yksinään ennusti iäkkäiden miesten kuolemanvaaraa paremmin kuin monisairastavuus (6). Sekä sarkopenia ja lihavuus ovat läheisesti gerasteniaan kytkeytyviä tekijöitä. Keski-iän ylipaino ja lihavuus ennustavat myöhemmän iän gerasteniaa (3), ja vanhalla iällä sarkopeeninen lihavuus yleistyy yhdistäen näin molempien tilojen haitat elimistölle ja toimintakyvylle.

Mitä tehdä? Osteoporoosin ehkäisyyn ja hoitoon on pitkään ollut olemassa näyttöön perustuvia lääkkeitä (2), ja lihavuuteenkin on löydetty parempia ja turvallisempia lääkehoitoja (7). Sarkopenian osalta ollaan vielä lähtökuopissa (1).

Lääkkeillä ei kuitenkaan tilannetta ratkaista väestötasolla. Fyysinen aktiivisuus ja oikea ravitsemus ovat yksilötasolla avainasemassa ja Sprintt-tutkimus osoitti, että liikunta- ja ravitsemusinterventiolla voitiin ehkäistä gerastenian etenemistä liikunnalliseksi toiminnanvajeeksi keskimäärin 80-vuotiailla (8).

Mutta vielä tärkeämpiä ovat väestötasoiset yhteiskunnalliset toimet koko elinkaaren ajalla. Vaikka alustataloutta hehkutetaan tiedotusvälineissä, sohvalle toimitettu ruoka ja omin lihaksin tapahtuvan liikunnan väheneminen erilaisia sähkölaitteita käyttämällä eivät ennusta hyvää sen paremmin lihasten kuin luidenkaan kannalta.

Kirjoittaja:

Timo Strandberg LKT, professori emeritus Hus, Sisätaudit ja kuntoutus; Helsingin ja Oulun yliopistot Strandberg Timo. Paha kolmio: sarkopenia, osteoporoosi ja lihavuus.

*Suom Lääkäril 2023;78:e36406 www.laakarilehti.fi/e36406 (Julkaistu 4.5.2023)

Kirjallisuutta

  1. Strandberg T, Pitkälä K, Sipilä S. Sarkopenia – lihasmassan ja -voiman kato. Suom Lääkäril 2021;76:267–72.
  2. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Geriatrit ry:n asettama työryhmä. Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus 8.12.2020. www.kaypahoito.fi
  3. Strandberg TE, Sirola J, Pitkälä KH, Tilvis RS, Strandberg AY, Stenholm S. Association of midlife obesity and cardiovascular risk with old age frailty: a 26-year follow-up of initially healthy men. Int J Obes (Lond) 2012;36:1153–7.
  4. Blomqvist M, Sääksjärvi K, Nuotio M ym. Sarkopeniaa on lähes joka toisella 80 vuotta täyttäneistä. Suom Lääkäril 2023;78:e35098.
  5. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Monisairas potilas. Käypä hoito -suositus 16.3.2021. www.kaypahoito.fi
  6. Strandberg TE, Lindström L, Jyväkorpi S, Urtamo A, Pitkälä KH, Kivimäki M. Phenotypic frailty and multimorbidity are independent 18-year mortality risk indicators in older men : The Helsinki Businessmen Study (HBS). Eur Geriatr Med 2021;12:953–61.
  7. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Lihavuus (lapset, nuoret, aikuiset). Käypä hoito-suositus 2.3.2023. www.kaypahoito.fi
  8. Bernabei R, Landi F, Calvani R ym. Multicomponent intervention to prevent mobility disability in frail older adults: randomised controlled trial (SPRINTT project). BMJ 2022;377:e068788. doi: 10.1136/bmj-2021-068788

Artikkeli on julkaistu aiemmin myös Luustotieto 3/2023 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa