Hyppää sisältöön

Luustoneuvonta: hoitosuunnitelma

Sairastan osteoporoosia. Olen kuullut, että pitkäaikaissairautta sairastavana minulla olisi hyvä olla hoitosuunnitelma. Mitä se sisältää? Mistä ja miten sen saa?

Terveydenhuoltolaki velvoittaa ammattilaisia laatimaan terveys- ja hoitosuunnitelman (jatkossa hoitosuunnitelma) pitkäaikaissairaille. Toisaalta jokaisella pitkäaikaissairaalla on oikeus saada hoitosuunnitelma. Pitkäaikaissairaalla tarkoitetaan henkilöä, joka tarvitsee sairautensa tai terveydentilansa takia pitkäaikaista seurantaa, hoitoa tai kuntoutusta. Hoitosuunnitelma tulisi laatia kaikille, joiden hoito edellyttää koordinointia ja jotka hyötyvät suunnitelmasta. Suunnitelma laaditaan potilasta kuunnellen sekä yhdessä ja yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on muun muassa yhtenäistää valtakunnallisia osteoporoosin hoitokäytäntöjä, vähentää luunmurtumia sekä edistää osteoporoosia sairastavien elämänlaatua ja toimintakykyä. Myös Käypä hoito -suosituksen mukaan tulee laatia hoitosuunnitelma. Se avulla osteoporoosia sairastava voi olla aktiivinen toimija omahoidossaan. Parhaimmillaan hoitosuunnitelma kannustaa potilasta sekä tukee hänen pystyvyyttään, motivaatiotaan ja voimaantumista omasta terveydestään huolehtimiseen.

Hoitosuunnitelma sisältää kaikki potilaan kannalta oleelliset terveysongelmat sekä niihin liittyvät terveydenhuollon tutkimus-, hoito-, kuntoutus- ja seurantatoimet. Hoitosuunnitelma on osa potilasasiakirjaa ja se liitetään myös Kansallisen terveys arkiston (Kanta) palveluun. Hoitosuunnitelma toimitetaan potilaalle ja tarvittaessa sen voi pyytää itselleen. Hoitosuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaa potilasta hoitava terveydenhuollon ammattilainen. Suunnitelmaa hyödyntävät ja täydentävät kaikki hoitoon osallistuvat ammattilaiset. Näin se edistää myös hoidon jatkuvuutta.

Hoitosuunnitelma sisältää hoidon tarpeen, tavoitteen, toteutuksen ja keinot, tuen, seurannan sekä vaikutusten arvioinnin. Lisäksi hoitosuunnitelman tulee sisältää lääkehoidon toteutus, tavoitteet ja seuranta.

Hoidon tarvetta ja tavoitetta määritettäessä tulee huomioida potilaan oma kokemus ja toiveet. Tarve muodostuu potilaan yhdessä ammattilaisen kanssa tunnistamista sairauksista ja terveyshaasteista. Tavoite on se muutos, johon yhdessä sovitulla hoidolla pyritään. Ammattilainen tukee tavoitteen asettamisessa. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja potilaan omiin lähtökohtiin perustuvia. Tavoitteet voidaan asettaa määräajaksi, jonka jälkeen niitä tulee arvioida uudestaan.

Hoidon toteutus ja keinot sisältävät sekä potilaan itsensä toteuttaman omahoidon että terveydenhuollon palvelut tai muun toiminnan. Tämän osion tulisi olla niin yksiselitteinen, että potilas voi toteuttaa omahoitoaan sen perusteella. Osteoporoosia sairastavan kohdalla tämä hoitosuunnitelman osio sisältää esimerkiksi D-vitamiinilisän annoksen, liikuntaohjeita ja lääkehoidon toteutusohjeen.

Hoidon tuki tarkoittaa sitä, miten ja mitä tukea omahoidon toteuttamiseen on ammattilaiselta sovittu saatavan. Ammattilaisten tuki vertaistuen ohella lisää luottamusta, turvallisuutta ja toiveikkuutta arjessa pitkäaikaissairauden kanssa. Voimavarat vaihtelevat eri elämäntilanteissa ja myös hoitoväsymystä voi esiintyä, joten tukea tarvitaan.

Hoidon seuranta ja arviointi kuvaavat, miten ja milloin hoidon seurantaa ja arviointia tehdään. Mahdollisuuksien mukaan osteoporoosin hoitoa seurataan luuntiheysmittauksin. Jos esimerkiksi osteoporoosin lääkehoito on käytössä, niin luuntiheysmittaus tulisi tehdä 2–3 vuoden välein. Seurantaväli on yksilöllinen.

Hoitosuunnitelma, joka sisältää muu muassa osteoporoosin omahoidon yksityiskohdat ja seurantasuunnitelman, kannattaa ottaa puheeksi oman hoitotahon lääkärin tai hoitajan kanssa. Ottamalla yhteyttä esimerkiksi omaan terveysasemaasi voit myös selvittää, onko paikkakunnallasi murtuma-, osteoporoosi-, tai luustohoitaja tai vastaava vastuuhenkilö. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös osteoporoosia sairastavien omahoidon ohjaus ja tuki. Lisäksi he todennäköisesti voivat auttaa myös hoitosuunnitelmaan liittyvissä asioissa.

Oman hoitosuunnitelman toteutukseen saat voimaa ja tukea myös esimerkiksi Luustoliiton tavoitteellisilta kursseilta. Niillä voit paneutua omahoidon kokonaisuuden lisäksi omaan arkeesi ja asettaa juuri sinulle sopivan konkreettisen tavoitteen. Tavoitteen saavuttamiseen saat kurssilla tukea niin ohjaajalta kuin vertaisilta. Lisätietoa kursseista.

Lähteitä ja lisätietoa:

  • Brinkmann & Laine 2021. Lääkehoidon suunnitelma osana terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2021; 137(5): 533–538.
  • Komulainen, Vuokko & Mäkelä 2011. Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
  • Korhonen 2018. Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset liittyville järjestelmille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020. Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus.

Luustoneuvonta

Luustoneuvonta on Luustoliiton tarjoamaa luustokuntoutujille tarkoitettua kertaluontoista neuvontaa ja tukea erilaisissa osteoporoosin omahoitoon liittyvissä kysymyksissä, esim. ravitsemus, liikunta, lääkärin määräämän luulääkityksen itsenäinen toteutus ja yhdistystoiminta.

Puhelimitse luustoneuvontaa saa torstaisin klo 12.00–14.00 numerossa 050 337 7570Soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinmaksun verran.

Luustoneuvontaa saa myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen luustoneuvonta@luustoliitto.fiSähköposteihin vastataan noin viikon kuluessa. Sähköpostiin on hyvä liittää mukaan puhelinnumerosi, sillä joissain tapauksissa luustoneuvonnasta otetaan sinuun yhteyttä puhelimitse.

Artikkeli on aiemmin julkaistu Luustotieto 4/2021 -lehdessä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa