Hyppää sisältöön

Tunne oikeutesi

Osteoporoosin hyvä hoito koostuu Käypä hoito -suosituksen (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim) mukaan osteoporoosin riskien tunnistamisesta, varhaisesta diagnoosista, hoidon aloituksesta, omahoidon ohjauksesta ja tuesta, kuntoutuksesta sekä sairauden seurannasta.

Lähtökohta hyvälle hoidolle on hoitosuunnitelma, jonka toteuttamisen apuna voi olla toimiva alueellinen hoitopolku. Hyvä hoito edellyttää osteoporoosia sairastavan omaa aktiivisuutta. Keskeisessä roolissa ovat myös sairastavan kohtaavat ammattilaiset. Läheisten ja vertaisten tuki on korvaamaton. Vertaisen voi löytää muun muassa luusto- tai osteoporoosiyhdistyksen tai Luustoliiton kurssitoiminnan tai omahoidon tuen palveluiden kautta.

Hoitosuositukset ovat näyttöön perustuvia kansallisia suosituksia terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja sairastavan parhaaksi. Hoitosuositukset toimivat tukena lääkärin käytännön työssä ja perustana laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia.

Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa ja luomaan yhtenäinen käytäntö osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten.

Ennen murtumaa osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä ainoastaan luuntiheysmittauksella. Väestötasolla luuntiheyden seulonta ei ole tarkoituksenmukaista. Seulonta tulee suunnata murtuman sairastaneisiin ja suuren riskin potilaisiin.

Murtumariskiä voidaan arvioida netistä löytyvällä FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) murtumien riskitekijäanalyysin avulla. Se laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien todennäköisyyden (%) kymmenen vuoden ajaksi, mikä helpottaa murtumariskin kokonaisarviota ja hoitopäätöksen tekoa.

Luustoterveyden kulmakivinä toimivat samat osa-alueet kuin osteoporoosin omahoidossa: Osteoporoosin ehkäisyssä keskeistä on kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista huolehtiminen, oikeista liikuntatottumuksista huolehtiminen, tupakoinnin lopettaminen ja kaatumisen ehkäisy. Ravinnon kalsium on ensisijainen kalsiumin saannin turvaaja.

Osteoporoosin lääkehoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin. Osteoporoosin alueellisen hoidon järjestelyt aloitetaan useimmiten murtuman jo sairastaneista. Erityistä huomiota Käypä hoito -suosituksessa toivotaan terveydenhuollossa kiinnitettävän nikamamurtumapotilaiden tunnistamiseen.

Osteoporoosi Käypä hoito -suosituksen potilasversion voit ladata tai tilata päätössivun kautta.

Jaa somessa: