Hyppää sisältöön

Murtumat kuriin!

Ihmishahmopyramidi, joka kuvaa osteoporoosia sairastavien määrää sekä murtumien ja lonkkamurtumien määrää Suomessa vuosittain.

Sote-uudistus etenee ja sen myötä vastuita siirtyy kunnilta tuleville hyvinvointialueille. Kuntien vastuulle jää edelleen merkittäviä tehtäviä, kuten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, maankäytön ja asumisen sekä liikenteen ratkaisut, vapaa-ajan palvelut sekä kolmannen sektorin mahdollisuuksien turvaaminen. 

Alueiden ja kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimenpiteitä tullaan mittaamaan ja tehdystä työstä tullaan palkitsemaan valtionosuuden lisäosalla. Mitä paremmin kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä, sen suurempi on sen valtionosuus. Ja mitä paremmin koko alueen kunnat toimivat asiassa, sen suurempi on koko alueen valtionosuus.

Miten kuntien ja alueiden toimenpiteitä mitataan ja valtionavustuksen suuruus määritellään? 

Kyseessä ovat hyte-kertoimen tulosindikaattorit*), joina ovat: 

 • kunnilla kaatumishoitojaksojen määrä 
 • alueilla lonkkamurtumien määrä. 
Kaatuva ihmishahmo ja teksti

1. Estetään kaatumiset

Kaatuminen on iäkkäiden yleisin tapaturma. Ne aiheuttavat valtaosan ikääntyneiden sairaalahoitoa vaativista vammoista ja tapaturmaisista kuolemista. Yli 1 000 iäkästä vuodessa kuolee kaatumistapaturmassa. Lisäksi kaatumistapaturmat heikentävät toimintakykyä ja lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta. Sairaalahoitoa vaatineiden kaatumistapaturmien lukumäärä on viimeisen 30-vuoden aikana lähes kymmenkertaistunut. Yli 65-vuotiaan väestön kaatumisvammojen sairaalahoidon kustannukset ovat lähes 200 miljoonaa €, josta 4/5 lonkkamurtumien kustannuksia. 

Toimenpiteet:

 • Ikääntyneille terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettinen arkiympäristö, joka kannustaa toimimaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tukee fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa. Kulkuväylät esteettömiksi ja valaistus riittäväksi. Talvella on huomioitava hiekoitus, liukuesteiden jako ja liukkausvaroitukset.
 • Laaditaan kaatumisten ja putoamisten ehkäisyyn tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja mittarit osana hyvinvointikertomustyötä.
 • Tehdään yhteistyötä ikääntyneille liikuntaa ja toimintaa tarjoavien järjestöjen kanssa ja tuetaan niitä: tilat sekä viestintä ja taloudellinen tuki.
Kolikkopino ja teksti

2. Estetään lonkkamurtumat

Osteoporoottisia murtumia tulee 40 000 vuodessa, joista lonkkamurtumia on 7 000. Lonkkamurtuman saaneista joka 5. kuolee vuoden sisällä murtumasta. Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa 30 000 € vuodessa. Lisäksi tulee lasku inhimillisestä kärsimyksestä, toimintakyvyn menetyksestä ja palvelutarpeen kasvusta. Vanhustenhoidon tärkein kriteeri on lonkkamurtumien ilmaantuvuus.  

Ehdotetut toimenpiteet:

 • Järjestetään osteoporoosia sairastaville kuntoutumiskursseja sekä kertaluontoisia ryhmätapaamisia, jolloin osteoporoosin omahoidon avulla vähennetään vaikeita murtumia. 
 • Järjestään liikuntaryhmiä osteoporoosia sairastaville, jolloin turvataan toimintakykyä ja estetään kaatumistapaturmia.
 • Tuetaan järjestöjen ja seurojen toimintaa, jotka tarjoavat liikuntaa ja muuta toimintaa osteoporoosia sairastaville.
Tyylitelty ihmishahmo, jolla käsi kantoliinassa. Vieressä tekstillä ja nuolilla kuvattu, miten kaatumiset ja murtumat laskevat toimintakykyä, nostavat hoidon ja hoivan tarvetta sekä kasvattavat kustannuksia.

3. Varmistetaan osteoporoosin hyvä hoito

Osteoporoosin hyvällä hoidolla estetään kaatumisia ja murtumia sekä erityisesti lonkkamurtumia.  

Ehdotetut toimenpiteet:

 • Hyvinvointialueilta edellytetään osteoporoosia sairastavien hyvää hoitoa aina diagnostisoinnista lähtien vertaistukeen asti.
 • Hoitoketjun toimivuus varmistetaan alusta loppuun asti, jotta pitkäaikaissairaan hoito toteutuu.
 • Hoitoketjuun otetaan mukaan vertaistuki ja yhdistysten tarjoamat palvelut tukemaan pitkäaikaissairaan potilaan arkea ja sitoutumista omaan hoitoonsa. 

Lähteet: 

*) Sote-uudistuksen edetessä alueiden ja kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä mitataan hyte-kertoimen avulla. Yhtenä kuudesta kuntien tulosindikaattorista ovat kaatumishoitojaksot ja yhtenä viidestä alueiden tulosindikaattorista ovat lonkkamurtumat. 

Jaa somessa: