Olet täällä

Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Mikkeli.

Yhdistyksen toimialueena on Suomen Osteoporoosiliitto ry:n hallituksen hyväksymä alue.

Yhdistyksen pöytäkirjat ja muut yhdistyksen toimintaa koskevat asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

Toiminnan tarkoitus

2 §

Yhdistys on alueellinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on osteoporoosin ja osteoporoottisten luunmurtumien ehkäiseminen, luuston terveyden ja terveellisten elintapojen sekä osteoporoosia sairastavien tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen edistäminen.

Toimintamuodot

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii jäsentensä toiminnan perusyksikkönä ja on Suomen Osteoporoosiliitto ry:n jäsen sekä toimii yhteistyössä liiton ja muiden liiton jäsenyhdistysten kanssa,
 • edistää terveitä elämäntapoja ja toimintaa, joka ehkäisee osteoporoosia ja osteoporoosiperäisiä luunmurtumia,
 • ajaa osteoporoosia ja osteoporoosiperäisiä luunmurtumia sairastavien etua,
 • tukee osteoporoosia ja osteoporoosiperäisiä luunmurtumia sairastavien kuntoutumista,
 • harjoittaa tiedotus-, terveyskasvatus- neuvonta-, koulutus- ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää keskustelu- ja yhdessäolotilaisuuksia sekä kerho-, virkistys- ja harrastustoimintaa,
 • on paikallisella tasolla yhteistoiminnassa viranomaisten sekä sellaisten järjestöjen, laitosten ja muiden yhteisöjen kanssa, joiden toiminta edistää kansanterveystyötä,
 • järjestää terveystapahtumia, -kampanjoita, kursseja, luento-, neuvonta- ja liikuntatilaisuuksia sekä välittää jäsenilleen aineistoa ja asiantuntija-apua,
 • pyrkii muillakin tavoin toteuttamaan toiminta-ajatustaan.

Jäsenet

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat

 • varsinaiset jäsenet,
 • kannattavat jäsenet sekä
 • kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen osteoporoosiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka toiminta merkittävällä tavalla on koitunut yhdistyksen tavoitteiden hyväksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten osalta. Kannattavien jäsenten osalta päätetään maksun vähimmäismäärä. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen, joka on vahingoittanut yhdistystä tai estänyt sen tarkoituksen toteutumista, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt viimeksi kuluneelta toimintakaudelta jäsenmaksuvelvollisuutensa, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä seuraavan toimintakauden alusta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen velvollisuudet

5 §

Jäsenen tulee suorittaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

Toiminnan rahoitus

6 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Varat toimintaansa varten yhdistys saa julkisista ja muista avustuksista, perimällä jäseniltään jäsenmaksua, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä kioskikauppaa, myymällä osteoporoosin ja osteoporoosiperäisten luunmurtumien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää terveyskasvatus- ja kuntoutusaineistoa sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kursseja, koulutusta, harrastus- juhla-, yleisö- ja muita tilaisuuksia.

Toimielimet

7 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

8 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen hallituksen koolle kutsumat kokoukset, jotka ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä kokouksia. Varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään vuosittain viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää hallitukselta kirjallisesti. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on esitetty hallitukselle.

9 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaistava yhdistyksen tai Suomen Osteoporoosiliitto ry:n lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 §

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, mutta ei puhe- eikä äänioikeutta.

11 §

Milloin jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tämän tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle. Esitykset yhdistyksen kevätkokoukseen on tehtävä viimeistään kokousvuoden maaliskuun 1. päivään mennessä ja syyskokoukseen viimeistään kokousvuoden lokakuun 1. päivään mennessä.

12 §

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on kokouksessa todettava.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava.

13 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen kauden hallitukselle,
 • käsitellään jäsenten tekemät aloitteet,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
 • käsitellään muut asiat, jotka kokous yksimielisellä päätöksellään toteaa kiireelliseksi.

Yhdistyksen syyskokouksessa

 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja toiminnan suuntaviivat sitä seuraavalle vuodelle,
 • päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle,
 • hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana,
 • valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
 • päätetään, missä järjestyksessä varajäsenet kutsutaan hallituksen kokoukseen estyneiden varsinaisten jäsenten tilalle,
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan yhdistyksen seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa,
 • käsitellään jäsenten tekemät aloitteet,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
 • käsitellään muut asiat, jotka kokous yksimielisellä päätöksellään toteaa kiireelliseksi.

Hallitus

14 §

Hallitus edustaa yhdistystä, käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa yhdistyksen asioita.Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus päättää yhdistyksen irtaimen omaisuuden hankkimisesta sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä, myymisestä ja vaihtamisesta yhdistyksen kokouksen valtuuttamana.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuna osteoporoosin ja osteoporoosiperäisten luunmurtumien tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen asiantuntemus sekä vähintään yksi osteoporoosia sairastava henkilö.

Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksella on kaksi varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja tai varsinainen jäsen voi olla hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti enintään kolme kaksivuotiskautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallitus ottaa itselleen sihteerin ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

Hallitus voi asioiden valmistelua ja toiminnan toteuttamista varten asettaa valiokuntia, toimikuntia, työryhmiä, jaostoja tai muita tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

15 §

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,
 • hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä huolehtia yhdistyksen saamien lahjoitusten, avustusten ja testamenttivarojen käytöstä luovuttajan määräysten mukaisesti,
 • laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä tulevien vuosien toiminnan suuntaviivoiksi,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat,
 • huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja toisiin yhdistyksiin,
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa,
 • huolehtia ja vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja näiden sääntöjen mukaisesti,
 • pitää yllä yhdistyksen jäsenluetteloa,
 • valvoa liittosääntöjen §5 noudattamista.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

16 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Mikäli hallitus ei ole päätösvaltainen, täydennetään hallitusta varajäsenillä.

Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Puheenjohtajan ollessa estynyt johtaa puhetta hallituksen kokouksessa varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai seuraavan kokouksen tarkastettava.

17 §

Yhdistyksessä voi olla erilaisia rekisteröimättömiä paikallisosastoja, jaostoja, kerhoja ja muita toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on hallituksen tukena edistää yhdistyksen toimintaa sen paikallisella toimialueella tai sen osalla taikka tietyllä toiminnan toteuttamisen osa-alueella.

Paikallisosasto, jaosto ja kerho laativat itselleen säännöt tai toimintaohjeet, jotka yhdistyksen hallitus vahvistaa. Paikallisosasto, jaosto ja kerho valitsee toiminnastaan vastaavan sekä muut toimihenkilöt, joista on tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan yhdistyksen hallitukselle.

Paikallisosaston, jaoston, kerhon tai muun toimintaryhmän toiminta ja talous sisältyvät yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä hallituksen määräämän henkilön / määräämien henkilöiden kanssa aina vähintään kaksi yhdessä.

Yhdistyksen toimintakausi, tilikausi ja tilintarkastajat

19 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilikirjat, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta hallitukselle yhdistyksen hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus maaliskuun 31. päivään mennessä.

Sääntöjen muuttaminen

20 §

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yhdistyslain säädösten mukaisesti. Sääntömuutosasia on mainittava kokouskutsussa ja päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä vain, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on sitä kokouksessa kannattanut.

Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

21 §

Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, on varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti luovutettava Suomen Osteoporoosiliitto ry:lle, muulle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toimintaan sisältyy pääsääntöisesti osteoporoosi- ja osteoporoosiperäisten murtumien ehkäisy, hoito tai kuntoutus tai edellä mainittujen tehtävien tukeminen ja edistäminen yhdistyksen toimialueella.

Siirtymäsäännös

22 §

Valittaessa ensimmäistä kertaa hallitusta näiden sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten erovuoro ratkaistaan arvalla. Puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi ja puolet varsinaisista jäsenistä valitaan kahdeksi vuodeksi.