Olet täällä

Omahoidon tukeminen

Omahoidolla (self-management) tarkoitetaan ammattilaisen kanssa yhdessä suunniteltua ja asiakkaan itsensä toteuttamaa

  •         Itsestä huolehtimista
  •         Elintapamuutoksia
  •         Hoitoa
  •         Kuntoutusta

Vaikka suomalaiset elävät pidempään ja terveempinä kuin aiemmin, on erityisesti kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on edelleen parantamisen varaa. Aiemmin sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaisilla oli vahva auktoriteettisuhde asiakkaaseen. Ammattilainen suunnitteli asiakkaan hoidon ja arvioi häntä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta. Omahoidon periaatteena on korvata auktoriteettisuhde valmentajasuhteella.

Omahoidon tuki perustuu asiakkaan ja ammattihenkilön tasavertaisuuteen ja terveydenhuollon ammattihenkilön rooliin valmentajana. Ammattilainen selvittää asiakkaan toiveet, kokemukset, pelot, uskomukset ja elämäntilanteen. Lisäksi ammatilainen  näyttöön perustuvan omahoidon tieto-taidon asiantuntija. Lähtökohtien selvittämisen ja tilanteen arvioinnin perusteella ammattilainen ja asiakas suunnittelevat omahoidon yhdessä juuri kyseisen asiakkaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

Hoidon suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen lähtee asiakkaasta. Asiakas on oman arkensa asiantuntija. Omahoito toteutuu ja on tuloksellista, kun asiakas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa ja elintapamuutoksensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vain asiakkaan asiantuntijuuden huomioimalla on mahdollista tehdä toimivia räätälöityjä hoito- ja kuntoutusratkaisuja, jotka asiakas hyväksyy ja joista hän ottaa vastuun.

Omahoitovalmennuksen tavoitteena on saavuttaa kyseiselle asiakkaalle paras mahdollinen elämänlaatu pitkäaikaissairaudesta huolimatta, vaikuttaa myönteisesti asiakkaan elämäntilanteeseen sekä vähentää terveydenhuollon palvelutarvetta ja sairaalahoitojaksoja. Oikeanlaisella omahoitovalmennuksen ja elämänhallinnan tuella saavutetaan pysyviä vaikutuksia ja muutoksia asikkaan tilanteeseen.

Omahoitoprosessi

  1. Lähtökohta: Asiakas ja hänen sen hetkinen elämäntilanteensa.
  2. Tilannearvio: Ammattilainen ja asiakas yhdessä arvioivat tilanteen. Yhdessä räätälöidään asiakkaalle parhaiten sopiva omahoito.
  3. Tavoitteet: Asiakkaan arvot ohjaavat tavoitteiden asettelua.
  4. Toteutus: Asiakas sisäistää yhdessä sovitun omahoidon sisällön. Asiakas pystyy sairaudestaan huolimatta ja tietojensa avulla tekemään itsenäisesti omahoitoonsa liittyviä päätöksiä.
  5. Vastuu: Yhteinen vastuu, mutta asiakas päättää viime kädessä omahoidon toteutuksesta.
  6. Tulos: Asiakas voimaantuu sekä saavuttaa pysyvyyden tunteen ja halun jatkaa omahoitoaan.

Lähde: Routasalo P. & Pitkälä K. 2009. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Katso myös Luustoliiton luustoneuvoja-projektipäällikön Pauliina Tammisen esitys Luustofoorumissa 30.5.2013 (pdf)